Wijknieuws

[Alkmaars Nieuwsblad; 20 april 2005]

ALKMAAR -
Zondag 24 april viert buurtoverleg De Hoef Geestmolen in Alkmaar West haar tienjarig bestaan. Die dag geeft de feestagenda van tien tot vier uur een rommel/kofferbakmarkt op het trapveldje tussen de Moreelsestraat en Cornelis Begastraat aan.

Prijzen voor verkooppunten bedragen: personenauto € 3,50 en kinderkleedje € 1,50 inclusief lunch. Voor deelname bellen: 512 16 08, Monique Andela. Om dit jubileum een extra dimensie te geven, wordt die zondag het gemeentelijke groenreconstructieplan in De Hoef publiekelijk onder de aandacht gebracht. Deze inhoudelijk nogal onbekende ontwerpen ressorterend onder Parkarchitectuur behelzen een ingrijpende kijk op het onderhoud en beheer van groen. Volgens deze ruimtelijke visie zullen in verschillende delen verspreid over de hele wijk totaal 168 bomen verdwijnen, waarvan een gedeelte wordt herplant. Verder worden veel begroeide perken omgezxet in (soms schaars aangeklede) gazons. Bij de groeninfostal krijgt u via tekeningen en foto's meer inzicht in dit Groenreconstructieplan en zonodig de mogelijkheid om hierop te reageren. Reeds door de wijkbewoners ingevulde reactiefformulieren neemt het buurtoverleg in ontvangst terwijl blanco formulieren beschikbaar zijn.

[Alkmaars Weekblad; 27 april 2005]

Rens Kleverlaan (uiterst links) snijdt de taart aan om het tienjarig bestaan van Buurtoverleg De hoef Geestmolen te vieren. Op de achtergrond kijken de wethouders Godijn en Kloos goedkeurend toe. Renate Heijstra staat uiterst links. Foto: Fotostudio Starfield.

[Opmerking: De taart wordt aangesneden door Rens Kleverlaan en Jan Louter. Daarachter staan de wethouders Godijn, Kloos en Meijer. Rechts staat Monique Andela.]

 

ALKMAAR -Het buurtoverleg De Hoef Geestmolen bestaat tien jaar. In die tien jaar hebben de bewoners hun wijk steeds leefbaarder zien worden en dat werd afgelopen zondag op grootse wijze gevierd. Samen met voorzitter Rens Kleverlaan en Renate Heijstra wordt nog één keer achterom gekeken. "Daarna richten wij ons weer op de toekomst."

Zoals de meeste organisaties is ook het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen uit onvrede ontstaan. Toen in de Hoef een muziekcentrum zou komen vreesden de buurtbewoners dat de daarbij behorende horeca tot overlast zou leiden. De buurt won het pleidooi en nu staat er alleen een muziekcentrum waarin door heel veel musici naar hartelust wordt geoefend. "Van enige overlast is nu totaal geen sprake", weet Rens Kleverlaan te vertellen : Andere wapenfeiten van het Buurtoverleg zijn het plaatsen van netten op de platte daken zodat de kauwen geen stenen meer kunnen oppikken en op de auto's laten vallen.

Hoewel het Buurtoverleg zich menigmaal tegen plannen van de gemeente heeft verzet, zijn de banden daarmee uitstekend. Dat bleek ook afgelopen zondag toen een aantal wethouders samen met de buurtbewoners een taart ter gelegenheid van de tiende verjaardag aansneden. Renate Heijstra: "Er wordt niet alleen naar ons geluisterd, er wordt ook rekening met onze wensen gehouden. Werd er vroeger nogal eens ad hoc op bepaalde zaken gereageerd, tegenwoordig hebben we een gestructureerd overleg en dat werkt wel zo prettig. Onze bewoners informeren we middels het blaadje De Geestmolen, dat vier keer per jaar uitkomt. Daarin staan alle actuele zaken die voor de leefbaarheid in onze wijk van belang zijn."

Piekfijn

Rens Kleverlaan legt uit dat het overleg in werkgroepen is onderverdeeld. " Zo heeft de werkgroep speel voorzieningen nog onlangs gewedijverd voor het opknappen van het speeltuintje aan de Honthorstlaan. Dat was een beetje in verval geraakt en ziet er, nadat de wethouder het vorig jaar opnieuw heeft geopend, weer piekfijn uit. Tevens werd daar een beeldje van Riet van Veen geplaatst. Riet is één van onze wijkbewoners, dus het is een beeldje van de wijk aan de wijk."

Wat de speelvoorzieningen betreft heeft de werkgroep straks nog aardig wat pijlen op haar boog: Renate Heijstra: "Het bouwplan Geestmolen nadert zijn voltooiing en met de 450 woningen die daar komen houdt het natuurlijk niet op. Daar mogen best wel wat voorzieningen komen wil het een leefbaar stukje De Hoef. zijn. Speelvoorzieningen schieten er bij de huidige inbreilocaties nog wel eens bij in. Gelukkig speelt de gemeente Alkmaar hierin een actieve rol."

Wat de veiligheid in de wijk betreft is er regelmatig overleg met de politie. Zo worden binnenkort een aantal stegen van toegangsdeuren voorzien omdat die dag en nacht door fietsers en bromfietsers als sluiproute en racebaan worden gebruikt.

Bomenkap

Wat het groen in de wijk betreft maakt men zich nu het meest zorgen over het gemeenteplan dat voorziet in de kap van 170 bomen, waarvan er maar 70 terug zullen komen. Maar het meest loopt de wijk te hoop vanwege de plannen om ook alle struiken in het openbaar groen te vervangen door gras, "Daar zijn we massaal op tegen."

Met het opvangcentrum voor dak'" en thuislozen wordt regelmatig een constructief overleg gevoerd. "We zijn er beslist niet op tegen dat mensen die tussen het wal en het schip zijn geraakt op een goede manier worden opgevangen. Waar we ons wel zorgen over maken is dat een dergelijk centrum ook drugsverslaafden aantrekt, waaraan geen onderdak kan worden geboden. Die blijven, als ze teruggewezen zijn, toch nog in de buurt hangen en zorgen wel voor de nodige overlast." Voorlopig zal er voor het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen dus nog genoeg te doen zijn.

 

[Stadskrant, 4 mei 2005]

De huidige Kaderregeling Inspraak en Participatie moet gesplitst worden in een Kaderregeling Inspraak en een Kaderregeling Participatie. Dat is de eerste bevinding van bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties, raadsleden, ambtenaren, burgemeester Van Rossen en wethouder Meijer na de conferentie van vrijdag 22 april over dit onderwerp.

Er blijkt veel verwarring te bestaan over de definities en procedures van inspraak en participatie. Het is dus een goede zaak als hier eerst helderheid over komt. Participatie is een werkwijze waarbij de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium andere partijen - bijvoorbeeld burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven -betrekt om zo tot de voorbereiding, bepaling, uitvoering of evaluatie van beleid te komen.

Na deze fase komt de fase van inspraak. Hierbij kan niet meer met burgers van gedachten worden gewisseld; dat is al in het voortraject (bij participatie) gebeurd. Bestuurders kunnen aanvullende vragen stellen, maar er wordt niet meer in gezamenlijkheid aan beleid gewerkt. Het cóllege van burgemeester en wethouders weegt alle meningen en bezwaren mee in het principebesluit dat vervolgens voor advies naar de raadscommissie gaat. Inspraak is een wettelijke verplichting, maar aan de inspraakprocedure kan de gemeente op verschillende manieren vorm geven. Behalve als het om wettelijk voorgeschreven procedures betreft, zoals bijvoorbeeld het geval is bij ruimtelijke ordening.

Voordat de gemeenteraad het besluit definitief vaststelt is tenslotte in deze laatste fase van politieke besluitvorming nog inspraak mogelijk via het spreekrecht om nog één keer hun standpunt naar voren brengen.

De conferentie spitste zich vooral toe op participatie.

PLUSPUNTEN EN KNELPUNTEN

De ochtend stond in het teken van evaluatie. Wat is goed en wat is niet goed aan de huidige regeling? In vierwerkgroepen bespraken de deelnemers hun ervaringen. Allen waren het er over eens dat bewoners en organisaties graag gebruik maken van de regeling en dat zij erkenning en respect ervaren. De flexibele uitvoering, de rol van Stichting Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar (OSA) en het ontbreken van financiële beperkingen werden eveneens genoemd als pluspunten.

De knelpunten die uit elke werkgroep naar voren kwamen, waren veel diverser van aard, maar konden de instemming van alle deelnemers wegdragen. Zo blijkt de rol van de verschillende participerende partijen niet altijd even duidelijk en vindt men de mate van participatie niet altijd voldoende. Ook bestaat het idee dat het resultaat van een participatietraject door ambtenaren en bestuurders niet altijd positief wordt ontvangen; zij zien participatie soms als hinderpaal in plaats van hulpmiddel.

Ook de informatievoorziening binnen een participatietraject wordt als ontoereikend ervaren.

BOUWSTENEN

's Middags hebben de deelnemers zich in werkgroepen gebogen over de inhoud van een .startnotitie, de vormen van participatie en de houding van verschillende partijen ten aanzien van het participatieproces. Met name over de laatste twee Onderwerpen kwamen interessante ideeën tertafel. Voor de keuze voor participatievorm zou een verschil gemaakt moeten worden tussen beleid en uitvoering, uitgaande van vijf niveaus: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren of meebeslissen. Op beleidsniveau kunnen -zo luidt het advies informeren, raadplegen of adviseren worden ingezet; voor participatie inzake de uitvoering van het beleid kan men voor coproduceren of zelfs meebeslissen kiezen, behalve als het om ruimtelijke ordeningplannen gaat. Daarvoor is coproductie de hoogst mogelijke vorm: de politiek verbindt zich in principe aan de gezamenlijke oplossingen, maar kan indien goed beargumenteerd afwijken bij de uiteindelijke besluitvorming.

Behalve een goede kaderregeling als basis, is het belangrijk dat alle participanten open en respectvol een participatietraject ingaan. Om te beginnen moet men daarom een duidelijk startmoment kiezen. Daarnaast is communicatie een belangrijk element. Maar voor een echte positieve houding zal de Kaderregeling Participatie zich eerst moeten bewijzen. Als er meerdere trajecten goed zijn doorlopen, zal er automatisch vertrouwen bij alle deelnemers ontstaan.

VERVOLG

Alle bevindingen van de dag worden nu uitgewerkt en verwerkt in een concept-kaderregeling. Deze regeling wordt naar de deelnemers en de overige organisaties in Alkmaar toegezonden. Reacties op het concept worden vervolgens meegenomen in de definitieve regeling, die in oktober door de gemeenteraad goedgekeurd moet worden.

A9 24-06-2005

ALKMAAR -
De tienkamp in De Hoef, 
die gepland stond voor 10 juli, gaat wegens 
organisatorische problemen niet door.

Dat heeft Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' 
vrijdag gemeld. 
De tienkamp zou worden gehouden op het 
voetbalveldje aan de Honthorstlaan.

Wie zich al had opgegeven, wordt verzocht 
te bellen met tel. 511 48 96.