Wijknieuws

ALKMAAR -
Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) vindt groen erg belangrijk. Hoefplan heeft een prachtig park meteen hoge natuurwaarde: Egmonderhout. Omdat hier in de nabije toekomst in de gemeenteraad wellicht over gepraat gaat worden, wil OPA onder leiding van een gids de Egmonderhout gaan bekijken zondag 23 oktober om 10.30 uur OPA zorgt voor koffie en thee na de rondleiding.

// items uit verkiezingsprogramma zijn verwijderd //

Westrand

Wandelen Zondag 23 oktober van 10.30 tot 12,00 uur wandelen met O P A door de Egmonderhout. Verzamelen vanaf 10.15 uur bij de ingang aan het Honkpad (zijstraat Van de Veldelaan). Na afloop koffie of thee en nog even van gedachten wisselen met de aanwezige! Aanmelden hoeft niet, maar mag eventueel wel, rechtstreeks bij OPA-fractievoorzitter John van der Rhee (0620686107).

[Alkmaars Nieuwsblad, 23 november 2006]

ALKMAAR - Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders een voorbereidend besluit genomen op het nieuwe Alkmaars Buurtbeleid. Alkmaars Buurtbeleid bevat aanbevelingen voor de raad om kaders te gaan stellen voor de gevraagde vernieuwing binnen de werkwijze wijkgericht samenwerken.

Deze kaders worden aangeboden tijdens de gecombineerde commissie Samenlevingszaken en Bestuur & Middelen van. december. De raad kan daarna (ongeveer half 2006) een nieuw beleidskader voor wijkgericht samenwerken gaan samenstellen met helderheid over de visie, doelstellingen, de strategie, de beleidsprioriteiten en de bestuurlijke en uitvoerende organisatie. September jongstleden heeft de Rekenkamercommissie haar onderzoeksrapportage gepresenteerd over de doelmatigheid van het wijkgericht samenwerken. De Rekenkamercommissie deed dit onderzoek in opdracht van de raad. In deze rapportage is een aantal aanbevelingen gedaan; onder andere dat de raad wordt geadviseerd om een nieuw beleidskader vast te stellen. Tegelijkertijd heeft het college, conform het voornemen dat in het collegeprogramma 2002-2006 is opgenomen, gesprekken gevoerd met de kernpartners en een bewonersconferentie (15 oktober) gehouden over de toekomst van het wijkgericht samenwerken. Op basis van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, op basis van de gesprekken die het collegeheeft gevoerd en aan de hand van het Rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) -'vertrouwen in de buurt' -zijn de keuzes voor het Alkmaarse Buurtbeleid opgesteld. Deze vormende basis voor kaderstelling door de raad. Deze kaders zijn richtinggevend vooreen nadere uitwerking me~ de betrokken sectoren, kernpartners en bewoners van de nieuwe beleidsvisie.

Nieuw beleidskader

Tijdens de discussieronde die het college heeft gehouden zijn door de kernpartners en bewoners vele waardevolle aanbevelingen gedaan.Het collegewil een groot aantal aanbevelingen overnemen in het nieuwe beleid. Vooralsnog zal eerst door de raad op hoofdlijnen de richting van het toekomstige Alkmaarse Buurtbeleid worden bepaald door het stellen van de beleidskaders. Deze hoofdlijnen zijn volgens het college de twee thema's die heel nadrukkelijk aan de orde zijn geweest zowel in de gesprekken met de partners, alsook tijdens de bewonersconferentie. Deze thema's zijn: Richt je op de schaal van 'de buurt' en respecteer de eigenschappen en sociale structuur van de buurt, met andere woorden pas maatwerk toe. Deze twee begrippen staan tevens centraal in het rapport 'Vertrouwen in de buurt' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De begrippen buurten maatwerk zullen de belangrijkste bouwstenen vormen voor het nieuwe Alkmaarse Buurtbeleid.

Verkiezingstijd

[Alkmaarse Courant, december 2005]

Nu de campagnes weer gaan komen
Zitten de partijen even niet te dromen

Ze halen de banden met de burgers weer eens aan
Ze bieden ons Alkmaarders kleine evenementen aan!

We gaan uit wandelen met OPA in de Egmonderhout
Met Groen Links banjeren door de Westrand, dat kan niet fout

Vernieuwen we D66 met elkaar
Een fietstochtje met Leefbaar Alkmaar

Met de PvdA blokken stapelen in een workshop
Steken we met de VVD een bolknak op

We waaien met het CDA en alle winden mee
Straks een Tomatino met SP?

R. Heijstra.

[Noordhollands Dagblad; 7 december 2005]

Reactie op de stelling van de week: Alkmaars “groen” is heilig.

Het woord “heilig” is afgeleid van “heel”, iets heels, iets compleets, iets dat af en gaaf is. Dat kan je heel goed stellen over de natuur. Als de mens niet ingrijpt, zorgt de natuur geheel voor zichzelf. De mooiste natuurgebieden zijn die gebieden waar de mens zo weinig mogelijk doet. Zo houd ik bijvoorbeeld ontzettend van de duinen, omdat je er zeer veel planten en dierensoorten tegen kunt komen. Ik loop daar al 25 jaar zeer regelmatig. Ik heb er veel planten en dieren leren kennen, en dat gaat nog steeds door. Ook is het er rustig en stil, als er tenminste geen vliegtuigen zijn. Een ideaal oord om bij te komen van het drukke stadse leven. De natuur is voor mij heilig.

De Bergermeerpolder, het groene gebied tussen Egmond aan den Hoef, Bergen en Alkmaar, is ook nog tamelijk mooi en gaaf. Het is nog geen echte natuur, maar je kunt er wel genieten van zeer fraai uitzicht en de stilte, die je vaak met allerlei vogels blijkt te delen: eenden, meeuwen, patrijzen enzovoort. Er is hier een Landinrichting aan de gang (dat heette vroeger een ruilverkaveling). Er was door de rijksoverheid een Strategisch Groen Project van gemaakt, hier moest de natuur voorrang krijgen. De Landinrichtingscommissie heeft dit totnogtoe niet waargemaakt. Er is steeds meer bollengrond bijgekomen en het water wordt volgens de voorstellen niet schoner maar vuiler. Allemaal menselijke ingrepen, die de natuur geweld aandoen. Terwijl je hier met het schone duinwater prachtige nieuwe natuur kunt laten ontstaan. Volgens Groen Links moet je dit gebied niet steeds verder aantasten en ontheiligen, maar de natuurlijke potenties ervan benutten. Je zou van de duinen naar de stadsrand een brede strook natuurgebied moeten maken. Waar je als stedeling zó in kunt gaan wandelen.

Niet alle groen is heilig. Een weiland of akker bevat tegenwoordig minder planten- en dierensoorten dan steden. Door ecologisch beheer van stadsgroen kan je ook in de stad de natuur meer kansen geven. Parken als de Egmonderhout of de Rekerhout zijn voor mij persoonlijk ook tamelijk heilig. Ik voel mij er thuis. Ik voel mij er meer mens, onderdeel van de natuur. In de nog te bouwen nieuwbouwwijk Vroonermeer Noord zou ook een nieuw ecologisch kerngebied aangelegd moeten worden. 

Gewoon onderhoudarm stadsgroen geeft mij helemaal niet het gevoel dat ik erin thuis hoor. Het bestaat vaak uit van die lage, monotone struikplantsoentjes, waar bijna geen wilde dieren en planten in te ontdekken zijn. Het heeft alleen maar een bepaalde kleur, “groen”. Veel opwindends valt er verder niet over te vertellen.

Kortom, mijn stelling is: Alkmaarse natuur is heilig, Alkmaars groen is groen.

Feiko van der Veen
Fractie-assistent Groen Links Alkmaar